[website ontwerp] [website bouwen] [index]
[]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]
[index]

 Het dyslexieloket

  specialisten in dyslexiezorg

Onderzoek

Onderzoek naar dyslexie vraagt gespecialiseerde, individuele diagnostiek. Indien dyslexie kan worden vastgesteld, wordt een dyslexieverklaring afgegeven.


Het onderzoek beslaat meestal 2 dagdelen. Een aantal basisfuncties worden onderzocht en er wordt gekeken hoe typerende functies met betrekking tot dyslexie ontwikkeld zijn.

  

  • Intelligentieonderzoek:beschikt het kind over voldoende verstandelijke vermogens om tot lezen en spellen te komen? Is het intelligentieprofiel harmonisch opgebouwd?

     
  • Orthodidactisch onderzoek: dit is een schoolvorderingenonderzoek naar het niveau en de kwaliteit van technisch lezen en spellen.

  

  • Onderzoek naar verklaringen van dyslexie: hoe verloopt de grafeem-foneem associatie (klank-tekenkoppeling), hoe verlopen fonologische taken en de benoemsnelheid. Hiervoor worden een aantal testjes gebruikt, waarbij gekeken wordt of het 'hakken en plakken' en het werken met klanken goed verloopt (analyse en synthesetaken), of het auditief geheugen voldoende werkzaam is (zowel de opslag als de auditieve verwerkingstaken) en of de benoemsnelheid (van letters, woorden e.d.) problemen oplevert.


Diagnose

Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan een uitspraak gedaan worden of uw kind dyslexie heeft en hoe de begeleiding / behandeling is vorm te geven.

Na het onderzoek worden de resultaten besproken met de ouders en het kind en kunnen richtlijnen voor de behandeling worden opgesteld.


 

Diagnostiek

Het Dyslexieloket: Mauritslaan 10, 2264 CT Leidschendam